Informació per a les famílies

EXEMPLAR PER ALS PARES/MARES/TUTORS/ES

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Benvolguda família de __________________________________
Aquest document que teniu a les mans, la carta de compromís educatiu, formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies amb el propòsit de dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social del vostre fill o filla.
L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar; és una tasca compartida i, per això, és important que ens impliquem conjuntament amb responsabilitat, coherència, comunicació i presència.
Les famílies que intervenen en el procés educatiu, tant a l’escola com a la llar, presten el suport essencial, els valors i les expectatives que són fonamentals perquè els infants percebin la importància de l’educació i assoleixin progressivament el protagonisme en el seu procés educatiu.
És necessari actuar tots plegats per arribar a desenvolupar, al màxim, les capacitats del vostre fill o filla i per ensenyar-lo a ser una persona responsable, respectuosa, autònoma i amb una autoestima equilibrada.
Així doncs, us recordem que, per aconseguir aquest objectiu, és necessari respectar l’actuació dels docents, sense qüestionar la seva professionalitat en presència del menor. Cal que rebeu les indicacions i els consells dels docents com el que són: intencions de col·laborar amb vosaltres en el bon desenvolupament personal i acadèmic del vostre fill o filla.
Tots, pares i docents, hem de ser un exemple positiu de respecte pel que fa a les normes de funcionament i de convivència del Centre. Cal establir unes normes i rutines, tant a casa com a l’escola, i ser ferms a l’hora de fer-les-hi respectar. Això farà que els vostres fills i filles se sentin més orientats i els donarà més seguretat.
Procurem premiar el seu esforç i el seu esperit d’autosuperació prioritzant els premis afectius i no els materials.
Esforcem-nos a compartir amb ells activitats lúdiques i culturals; a dedicar-los estones relaxades de conversa i lectura; interessem-nos pels seus gustos, alegries i frustracions, ensenyant-los a veure sempre la part positiva de les seves vivències i a aprendre dels seus errors.
No cal evitar-li les frustracions, no és bo sobreprotegir-lo ni crear massa dependència dels adults. Hem d’acompanyar-lo en el seu esforç; hem d’ajudar-lo a créixer.
Esperem que aquest compromís mutu que signem faci que els nostres infants s’adonin que estem units en el treball i l’esforç per aconseguir la seva formació integral.CARTA DE COMPROMÍS EDUCTIU.
La llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que “Els centres, en el marc del que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives”.
D’acord amb la llei:
Les persones sotasignades, M. del Mar Català Milà, directora de l’Escola Tarragona i ..................................................................................., pare, mare, tutor, tutora de l’alumne.............................................................................., reunits a la localitat de Tarragona, amb data...................................conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS


Per part del Centre
1. Facilitar, al nostre alumnat, una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de cada alumne/a.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne /a en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis.
4. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
5. Establir uns acords referents a l’ordre i a l’ambient de treball a les aules per tal de garantir un millor desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
6. Implicar tota la comunitat educativa (professors, alumnes, famílies, serveis de monitoratge i entorn educatiu) en el compliment d’aquests acords.
7. Informar la família i els alumnes dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i fer-ne una valoració objectiva.
8. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de cada alumne i mantenir-ne informada a la família.
9. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Realitzar, cada curs escolar, una reunió col·lectiva de nivell i una entrevista personal amb la família.

10. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
11. Comunicar, a la família, les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre i informar de qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
12. Oferir i impulsar mecanismes efectius de participació de les famílies en el govern del centre a través dels òrgans col·legiats.
13. Afavorir les tasques i les funcions de l’Associació de Pares i Mares d’alumnes del Centre, fomentant la participació de les famílies en aquesta associació.
14. Informar dels resultats globals del centre a la representació de les famílies al Consell Escolar, tal com preveu la LOE, per tal de poder articular millores, tant a nivell de famílies com de centre, que repercuteixin en un millor rendiment dels alumnes i bon funcionament de l’escola..
15. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment d’aquests compromisos quan s’escaigui.


Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del Centre reflectit en el projecte educatiu i complir les normes d’organització i funcionament.
2. Dipositar la confiança en el professorat i, més específicament en l’equip directiu, i també reconèixer la seva autoritat en matèria educativa.
3. Conèixer les normes de funcionament del Centre i instar el nostre fill/a a respectar-les, especialment aquelles que afecten a la convivència escolar i al normal desenvolupament de les classes.
4. Respectar i assumir les mesures correctores que estableixi el Centre i atendre al seu compliment, en benefici de la comunitat educativa i la millora de la convivència.
5. Vetllar perquè el nostre fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència puntual i regular a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
6. Ajudar el nostre fill/a a organitzar-se el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
7. Revisar regularment l’agenda del nostre fill/a.
8. Llegir les circulars de l’Escola i, si s’escau, complir els terminis que s’indiquin.
9. Transmetre, al nostre fill/a, els valors de l’esforç i la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició de coneixements i per a l’adequat desenvolupament personal.
10. Adreçar-se directament al centre (en primera instància, al tutor/a) per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació dels fills i no desacreditar, davant els fills i filles, el personal docent i no docent de l’escola.
11. Facilitar, al Centre, les informacions del fill/a que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge.
12. Comunicar, al Centre (a l’equip directiu o al tutor/a), qualsevol situació que pugui posar en perill la integritat física o psicològica, o suposi humiliacions, d’algun alumne o qualsevol membre de la comunitat educativa.
13. Assistir a les reunions que es convoquen i atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el Centre.
14. Reposar econòmicament el material de l’Escola deteriorat de manera expressa.
15. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del nostre fill/a.
16. Facilitar, a principi i durant el curs, el material adient i necessari per treballar a l’aula. (Les famílies que ho necessitin, poden demanar els ajuts oficials que dictaminin les diferents administracions).
17. Interessar-se per les activitats de l’Associació de Pares i Mares del Centre
18. Informar el nostre fill/a del contingut d’aquests compromisos.
19. Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat i l’assistència diària al centre. En cas de malaltia infecto-contagiosa, no portar l’alumne/a a l’escola fins que no estigui completament curat i descartada medicament la possibilitat de contagi.
20. Revisar, conjuntament amb el centre educatiu, el compliment dels compromisos de la carta quan escaigui.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Per part del Centre Per part de la família

La Directora                                                                 Pare, mare o tutor/a

Tarragona, .....................................................................

Llibres per al curs 2018-2019

INFORMACIÓ PER A 6è DE PRIMÀRIA 2017-2018


Benvolguts pares, mares, tutors/es dels alumnes de 6è:

El dimarts dia 3 d'abril, a les 17’15 h. vindran a la nostra Escola una representació de l’equip docent de l’IES Martí Franquès per tal d’informar a les famílies del seu Projecte Educatiu. 

Els alumnes també hi són convidats per poder preguntar qualsevol dubte que els inquieti.

Us informem que igualment hi haurà una Jornada de Portes Obertes de l’IES Martí Franques,  el dissabte dia 7 d'abril per tal de visitar les seves  instal·lacions.
                                                                                                        La Direcció del Centre
DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

https://drive.google.com/file/d/0B7rSt1EJKDlId2g0TFlGdjZDelk/view?usp=sharing