Informació per a les famílies
cada dia anem actualitzant la informació que ens va arribant des del Departament. 
La posarem al link, que tornem a adjuntar, feu-li un cop d'ull,cada dia.
penseu que el més important és la salut, cuideu-vos.


https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383466/departament-educacio-ajorna-preinscripcio-escolar


13/03/2020

INFORMACIÓ 

Benvolguda família,
hem tingut una videoconferència amb els Serveis Territorials al voltant del tancament de les escoles. En realitzarem a diari i ens transmetran noves indicacions que us farem arribar a través de l’AMPA i del bloc de l’Escola. Per ara sabem que:
-        Fins el dia 27 no pot entrar ningú al centre (docents, PAS o famílies/alumnes). Per a preinscripcions s’està estudiant la millor fórmula, no patiu.
-        Pel que fa als deures, els nens que vagin fent el que els ha indicat el seu tutor. Poden aprofitar per llegir i fomentar el gust per la lectura.
-        Si algú està confinat i/o dona positiu ho comuniqui, tal com se’ns ha indicat, a la direcció de l’escola a través del correu electrònic e3009230@xtec.cat   per tal de que ho pugui transmetre al Departament d’Educació.
De moment, al ser un període de 14 dies i tractant-se d’una situació excepcional d’emergència sanitària, no es recuperaran aquests dies a final de curs. Sí que ens han dit, que si s’allargués, s’estudiarà què fer.
Us djuntem un link a una carpeta de drive on hem penjat la instrucció que se’ns ha fet arribar i que anirem actualitzant amb tot allò que ens indiqui el Departament els propers dies.
Rebeu una cordial salutació,
Equip directiu


INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE L'IES MARTÍ FRANQUÈS


Donat el nou escenari que se'ns ha presentat amb la crisi del coronavirus i la cancel·lació tant de les visites a les escoles com de la jornada de portes obertes al centre, us volem fer arribar la pàgina web de l'IES Martí Franquès on s'intentarà que tota la informació que pugueu necessitar estigui tan actualitzada com sigui possible. 

Famílies de 6è de l'Escola, aquí teniu l'enllaç:Preinscripció 2020-2021

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383466/departament-educacio-ajorna-preinscripcio-escolar

(dates subjectes a canvis segons determinin les noves informacions del Departament)

Documentació que cal presentar per la PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

·     Sol·licitud de preinscripció  ()
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a).
      Si el sol·licitant és estranger: la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. És important que estiguin fotocopiades totes les pàgines omplertes.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.
Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

- Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare o tutor/a.

o    Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI: certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
o    Domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. Per autònoms, s'ha de presentar el model 036 (formulari de la declaració censal d'alta dels cens tributari).

- Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans
·         Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició.

Renda anual de la unitat familiar
·         Documentació que acrediti   l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Documentació acreditativa de criteris complementaris:
- Condició legal de família nombrosa o monoparental
·         Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA   Curs 2020-2021

(Cliqueu al damunt de DOCUMENTACIÓ)  La Matrícula serà del .................... de 2020. 

Altres documents a presentar:


- Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT del pare, mare tutor o         tutora i del nen/a. 
- Fotocòpia del llibre de família/Sentència judicial.
- Fotocòpia de la cartilla S.S/TIS o Mútua Mèdica del nen/a. 
- Fotocòpia de la fitxa o certificat de vacunació.
- Tres fotografies de carnet. 

Gener 2020

CALENDARI CURS 2019-2020


Inici de curs:  12 de setembre de 2019.             Fi de curs: 19 de juny de 2020.

Finals de trimestre:  20 de desembre de 2019 i 3 d’abril de 2020.

Nadal:  del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).      
        
Setmana Santa:  del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Jornada intensiva:  20 de desembre de 2018 i del 8 al 19 de juny de 2020.

Dies de lliure disposició:  24 de setembre (local) i 4 de novembre de 2019, 24 de febrer i 4 de maig de 2020.   
Altres Festes:  11 i  23 de setembre (local), (12 d'octubre), 1 de novembre, 6 (i 8) de desembre de 2019, 1 de maig (i 24 de juny) de 2020,  i  les que determini el calendari laboral 2020 del Departament.

DOCUMENTS

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

PLA DE CONVIVÈNCIA 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

NORMES d'ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT del CENTRE

Llibres per al curs 2018-2019
INFORMACIÓ PER A 6è DE PRIMÀRIA 2017-2018


Benvolguts pares, mares, tutors/es dels alumnes de 6è:

El dimarts dia 3 d'abril, a les 17’15 h. vindran a la nostra Escola una representació de l’equip docent de l’IES Martí Franquès per tal d’informar a les famílies del seu Projecte Educatiu. 

Els alumnes també hi són convidats per poder preguntar qualsevol dubte que els inquieti.

Us informem que igualment hi haurà una Jornada de Portes Obertes de l’IES Martí Franques,  el dissabte dia 7 d'abril per tal de visitar les seves  instal·lacions.
                                                                                                        La Direcció del Centre

Cap comentari: