Informació per a les famíliesCALENDARI CURS 2019-2020

Inici de curs:  12 de setembre de 2019.             Fi de curs: 19 de juny de 2020.

Finals de trimestre:  20 de desembre de 2019 i 3 d’abril de 2020.

Nadal:  del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).      
        
Setmana Santa:  del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Jornada intensiva:  20 de desembre de 2018 i del 8 al 19 de juny de 2020.

Dies de lliure disposició:  24 de setembre (local) i 4 de novembre de 2019, 24 de febrer i 4 de maig de 2020.   
Altres Festes11 i  23 de setembre (local), (12 d'octubre), 1 de novembre, 6 (i 8) de desembre de 2019, 1 de maig (i 24 de juny) de 2020,  i  les que determini el calendari laboral 2020 del Departament.

IMPORTANT; REUNIÓ INICI DE CURS 2019-2020

REUNIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL P-3, P-4 I P-5 
EL DILLUNS 9 DE SETEMBRE DE 2019 
A LES 17:00 HORES . AL GIMNÀS DE L'ESCOLA  

REUNIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
1r, 2n, 3r I 4t.  DIMECRES 4 DE SETEMBRE DE 2019
A LES 17:00 HORES . AL GIMNÀS DE L'ESCOLA  

5e i 6è  DIJOUS 5 DE SETEMBRE DE 2019
A LES 17:00 HORES . AL GIMNÀS DE L'ESCOLA  

 DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA   Curs 2019-2020

( Matrícula del 20 al 26 de juny de 2019)

Altres documents a presentar:


- Fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT del pare, mare tutor o tutora i del nen/a. 
- Fotocòpia del llibre de família/Sentència judicial.
- Fotocòpia de la cartilla S.S/TIS o Mútua Mèdica del nen/a. 
- Fotocòpia de la fitxa o certificat de vacunació.
- Tres fotografies de carnet. 


DOCUMENTS

Documentació que cal presentar per la PREINSCRIPCIÓ 2019-2020

·         Sol·licitud de preinscripció (del dia 29 de març al 9 d’abril)
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a).
Si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. És important que estiguin fotocopiades totes les pàgines omplertes.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.


Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:
Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare o tutor/a.

o    Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI: certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
o    Domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. Per autònoms, s'ha de presentar el model 036 (formulari de la declaració censal d'alta dels cens tributari).


Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans
·         Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició.

 

Renda anual de la unitat familiar

·         Documentació que acrediti   l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris:

Condició legal de família nombrosa o monoparental

·         Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.


Març 2019


PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Llibres per al curs 2018-2019
INFORMACIÓ PER A 6è DE PRIMÀRIA 2017-2018


Benvolguts pares, mares, tutors/es dels alumnes de 6è:

El dimarts dia 3 d'abril, a les 17’15 h. vindran a la nostra Escola una representació de l’equip docent de l’IES Martí Franquès per tal d’informar a les famílies del seu Projecte Educatiu. 

Els alumnes també hi són convidats per poder preguntar qualsevol dubte que els inquieti.

Us informem que igualment hi haurà una Jornada de Portes Obertes de l’IES Martí Franques,  el dissabte dia 7 d'abril per tal de visitar les seves  instal·lacions.
                                                                                                        La Direcció del Centre